Организиране и провеждане на НВО в Х клас през учебната 2019/2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на НВО в Х клас през учебната 2019/2020 г. Ви изпращам заповеди № РД 09-3199/ 27.12.2019 г. и № РД 09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката и утвърдените към тях приложения.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-3199/ 27.12.2019 г. и приложения към нея: правила за информационна сигурност; правила за информационна сигурност при НВО по ИТ; инструктаж за ученика; инструктаж за ученика при НВО по ИТ; инструктаж за ученика при НВО по чужд език; инструктаж за квестора; инструктаж за квестора при НВО по ИТ; инструктаж за квестора при НВО по чужд езикинструктаж за консултант СОП; декларация по чл. 56; заявление за полагане на изпит по чужд език; заявление за полагане на изпит по ИТ;
  2. Заповед № РД 09-116/ 20.01.2020 г. за изменение на заповед № РД 09-3199/ 27.12.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД