Организиране и провеждане на НВО в VII клас през учебната 2019/2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на НВО в VII клас през учебната 2019/2020 г. Ви изпращам повторно заповед № РД 09-3198/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката и утвърдените към нея приложения.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-3198/ 27.12.2019 г. и приложения към нея: правила за информационна сигурност; инструктаж за ученика; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант СОП; декларация по чл. 56; заявление за полагане на изпит по чужд език.
     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД