Открита педагогическа практика по английски език

На 18.02.2020 г. в ЧСУ „Увекинд“ се проведе поредната открита педагогическа практика от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ с учител Ива Досева. Учениците от IX клас демонстрираха хуманизъм, добронамереност и алтруизъм в дискусии по темата „Доброволчеството“. Съпричастни с хората в нужда, представиха на английски език, написани от тях речи и брошури, свързани с каузи и инициативи, които те подкрепят. Те също така представиха различни свои идеи в блогове по избрана от тях цел. Темата  “Доброволчеството” e тясно обвързана със запознаване на учениците с целите за устойчиво развитие на ООН, пред които човечеството е изправено.