Открити педагогически практики в 19.СУ “Елин Пелин”

   На 19. април 2023 г., в 19. СУ “Елин Пелин” се проведоха открити педагогически практики, свързани с последните тенденции в образованието на 21 век. Събитието бе свързано с европейски проект “Ефективни учители, готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!”, финансиран по Програма “Еразъм+” – КД1, който се фокусира върху обучението на учителите в нови и модерни методи на преподаване, както  и  върху готовността им да отговорят на предизвикателствата на съвременното образование.

Участниците имаха възможност да се запознаят с педагогически практики, включващи методи на проектно-базирано обучение (PBL), метод на обърната класна стая, дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение и други методи за разнообразяване на образователния процес. Уроците бяха проведени в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Пред учениците от 4. б клас,  учителите по английски език  Силвия Кунчева и Инес Миланова, представиха в рамките на един учебен час темата „Unusual jobs around the World“ /”Нетипични професии по света”/ .  В 6. а клас  Пенка Цекова – учител по география и икономика, представи практически урок на тема „Население и стопанство на Азия”. В гимназиален етап, в 10. в клас, Константин Илиев – учител по предприемачество, представи урок на тема „Фактури – предназначение и съставяне“.

Събитието бе отворено за всички учители и специалисти в образованието. Присъстваха официални гости и експерти от РУО–София град, представители на Синдикат на българските учители, р-н Красно село, университетски преподаватели от УНСС, партньори от ЦТО и учители, които разшириха своите педагогически познания от показаните нови методи в образователния процес.

19. СУ “Елин Пелин” е едно от първите иновативни училища в България и прилага успешно модела 1:1, който също бе демонстриран по време на уроците. Този модел на обучение е особено подходящ за дигиталната епоха, в която живеем, тъй като предоставя възможности за по-голяма интерактивност, по-бърз и лесен достъп до информация и удобство в обучението –  интерактивни учебни материали, мултимедийни презентации и задачи,  които помагат на учениците за по-доброто разбиране и усвояване на учебното съдържание.

Именно чрез тези нови методи и подходи, ние се стремим да предоставим на нашите ученици висококачествено и съвременно образование, което ще им помогне да се реализират успешно в света на бързо развиващите се технологии.

Надяваме се  проведените открити педагогически практики да са дали възможност на учители от различни етапи на образованието, експерти и гости,  да се запознаят с новите методи и технологии в образованието на 21-ви век,  да споделят опита си и да приложат наученото в процеса на обучение.