ПГТ „МАКГАХАН”, ПТГ „ШИШЛИ” И TIA AUTOMOTIVE – ЕДНО ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Мобилност на обучаеми в сферата на ПОО по проект № 2020-1-BG01-KA102-078397 на тема „Знаещи, можещи и конкурентоспособни на пазара на труда” реализира ПГТ „Макгахан” в периода от 27.06.2021 год. до 10.07.2021 год. с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+” на ЕС, под методическото ръководство на ЦРЧР и с партньорството на Професионална техническа гимназия „Шишли”, гр.Истанбул. Групата се състоеше от 15 ученици от 12 клас и 5 ученици от 11 клас, обучаващи се по специалностите „Автомобилна мехатроника”, „Автотранспортна техника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”.

Учениците усвояваха професионални знания, умения и компетентности в лабораториите на гимназията и сервизите на Tia Automotive, гр.Истанбул, където менторите и придружаващите лица следяха за изпълнението на работната програма и напредъка на всеки участник. Валидиране на компетентностите, придобити по време на престоя в чужбина става чрез Сертификат за мобилност Europass и Удостоверение за завършено обучение и придобити професионални умения от партньора.

Участниците споделят, че наученото ще им бъде от полза в избраната професия. Те считат, че са повишили нивото на езиковите и са развили социални и граждански компетенции; че са се научили как по-добре: да работят в екип, да организират задачите си, да мислят логично, да опознаят силните и слабите си страни, да са по-уверени, по-толерантни и по-адаптивни.

Пожелаваме успешна реализация на 12-класниците и по-високи успехи в обучението на 11-класниците!

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.