Подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 43. основно училище „Христо Смирненски“, район Илинден

  Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Документите, заедно с оригиналите им,  следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 17:30 часа на 25.06.2020 г.