Подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 192. средно училище „Христо Ботев“

  Обява

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Документите, заедно с оригиналите им,  следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 14:30 часа на 19.08.2020 г.

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град: Град София,

ул. „Антим I“ № 17, етаж V, стая 507.

Лице за контакт: Надежда Тодорова

Тел.: 02/935 60 59.