Подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 69 средно училище „Димитър Маринов“

Заповед № РД 02-1466/15.06.2020 г. на началника на РУО – София-град за обявяване на подбор по документи на кандидати за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 69 средно училище „Димитър Маринов“, район Искър, за времето до провеждане на конкурс за длъжността. 

Заявление за участие в конкурс

Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Документите, заедно с оригиналите им, следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 15:30 часа на 19.06.2020 г.