Подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

  Заповед

 Критерии за извършване на подбора