Подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

  Заповед

Критерии за извършване на подбора