ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в област София-град, в срок до 14.12.2023 г. можете да отправяте до РУО – София-град заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пиара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

Необходимо е да посочите точно наименованието на специалностите от професиите, за които предлагате обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2024/2025 година в столицата е качен на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД