Покана за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Рег. № РУО1-33974/ 27.11.2020 г.

Покана

За възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044

Краен срок за получаване на офертите: 08.12.2020 23:59