Предложения за организиране и провеждане на обучения по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

Изх. № РУО1-34993/20.09.2022 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ И КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2022 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с  идентифицирани потребности от квалификация, в изпълнение на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. – Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“, РУО – София-град набира предложения за извършване на обучения на педагогически специалисти с присъждане на 1 квалификационен кредит по:

Дейност 2. Продължаваща квалификация за учители и други педагогически специалисти за развитие на професионални компетентности за възпитание и ценности, поддържане на образователна среда, която да оказва подкрепа за подобряване на резултатите на децата и учениците, както следва:

 1. Обучение на тема „Съвременни методи на преподаване за повишаване мотивацията за учене – компетентностен подход и проектно базирано обучение“.

Дейност 3. Продължаваща квалификация за педагогически специалисти с управленски функции за повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи, както следва:

 1. Обучение на тема „Спазване на нормативната уредба в системата на училищното образованиe за осигуряване на качество при провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация“.
 2. Обучение на тема „Дигитализация на управлението и обучението в образователните институции“.

Период на провеждане на обученията: 17-28 октомври 2022 г.

Място на провеждане – определя се от РУО – София-град.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • да бъдат представени учебни програми по темите на хартиен носител за 16 академични часа (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение), както и кратка презентация на електронен носител;
 • програмите следва да бъдат насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и да съдържат индикатори за очакваните резултати.
 • да бъде представен времеви график за провеждане на обучението с продължителност от 16 академични часа  (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение);
 • да бъде представена ценова оферта, която да съдържа стойността на обучението (единична цена за 1 академичен час обучение на лектора) и стойността на издаденото удостоверение за преминато обучение с присъден 1 квалификационен кредит.

Изисквания за избор на обучаваща институция (организация) и предложените обучители за провеждане на обучения на педагогически специалисти:

 • да бъде представен списък на обучителите с приложена за всеки от тях професионална автобиография;
 • обучителите следва да притежават:
  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на обучението;
  • професионален опит, свързан с целите на програмата на обучението и компетентност в областта на съответното тематичното направление;
  • опит в провеждане на квалификационни форми чрез приложени референции от институции, които организират квалификационна дейност за педагогически специалисти.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

Срок за внасяне на предложенията – до 23.09.2022 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет. 4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Приложение:

 1. НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД