Предложения за организиране и провеждане на обучения по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

Изх. № РУО1-24741/07.08.2023 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ 2023 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с идентифицирани потребности от квалификация, в изпълнение на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г. – Модул 1 „Подкрепа на новоназначени учители и директори и продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти, РУО – София-град набира предложения за извършване на обучения на педагогически специалисти с присъждане на 1 квалификационен кредит по:

Дейност 1. Компетентностен подход, постигане на образователни резултати, професионално развитие и наставничество, както следва:

 1. Обучение на тема „Повишаване резултатите и качеството на подготовката на децата и учениците“.

Дейност 2. Повишаване на компетентностите за управление на образователните институции, лидерство в образованието за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи, както следва:

 1. Обучение на тема „Училищно лидерство. Създаване на професионална учебна общност в образователната институция“.

Дейност 3. Възпитание и ценности, образователно и социално приобщаване, изграждане на училищни екипи за ефективно преподаване, както следва:

 1. Обучение на тема: „Умения за преодоляване на обучителните затруднения на деца и ученици, които на владеят добре български език, както и за преподаване на българския език като чужд“.

Период на провеждане на обученията: 16-27 октомври 2023 г.

Място на провеждане – определя се от РУО – София-град.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • да бъдат представени учебни програми по темите на хартиен носител за 16 академични часа (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение),вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и кратка презентация на електронен носител;
 • програмите следва да бъдат насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и да съдържат индикатори за очакваните резултати.
 • да бъде представен времеви график за провеждане на обучението с продължителност от 16 академични часа (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение);
 • да бъде представена ценова оферта, която да съдържа стойността на обучението (единична цена за 1 академичен час обучение на лектора) и стойността на издаденото удостоверение за преминато обучение с присъден 1 квалификационен кредит.

Изисквания за избор на обучаваща институция (организация) и предложените обучители за провеждане на обучения на педагогически специалисти:

 • да бъде представен списък на обучителите с приложена за всеки от тях професионална автобиография;
 • обучителите следва да притежават:
  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на обучението;
  • професионален опит, свързан с целите на програмата на обучението и компетентност в областта на съответното тематичното направление;
  • опит в провеждане на квалификационни форми чрез приложени референции от институции, които организират квалификационна дейност за педагогически специалисти.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

Срок за внасяне на предложенията – до 11.08.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет. 4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Приложение:

 1. НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД 02-1723/26.07.2023 г.

на началника на РУО – София-град)