Предложения за организиране на обучения

Изх. № РУО1-32067/01.10.2021 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2021 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на НП „Квалификация“ 2021 г. и идентифицирани потребности от квалификация, РУО – София-град набира предложения за извършване на обучения на педагогически специалисти по Тематично направление „1. Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка IV. Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда“.

Очакваме в обученията да се включат учители по математика, информатика и информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, природни науки и професионална подготовка, като резултатите следва да са насочени към усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите за прилагане на компетентностния подход в дигитална среда.

Период на провеждане на обученията: 18-29 октомври 2021 г.

Място на провеждане: определя се от РУО – София-град.

Предложенията следва да съдържат информация в следните области :

1.Съдържателна:

– тема и учебна програма на хартиен носител  за 16 академични часа (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение), утвърдена от декана на съответния факултет и/или одобрена със заповед на министъра на образованието и науката, вписана в Информационният регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (https://rq.mon.bg/home);

– кратка презентация на програмата на хартия и/или в електронен вид;

– програмата следва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти и да съдържа индикатори за очакваните резултати;

– времеви  график за провеждане на обученията с продължителност от 16 академични часа  (8 часа присъствено обучение и 8 часа неприсъствено обучение).

  1. Цена за обучението на един педагогически специалист с включени в нея обучение, материали за обучаемите и удостоверение за преминато обучение с присъден 1 квалификационен кредит.
  2. Информация за обучителите по програмата – имена, професионална подготовка и представяне на опита им по отношение на програмата на обучение.

Изискванията за избор на обучаваща институция/организация/обучители по дейностите, свързани с провеждане на обучения на педагогически специалисти са:

  • доказана компетентност в областта на съответното тематичното направление;
  • доказан опит в провеждане на квалификационни обучения за педагогически специалисти чрез референции от институции, които провеждат квалификационна дейност за педагогически специалисти или обратна връзка във връзка с проведени обучения;
  • доказана методическа компетентност чрез публикации, свързани с квалификацията на педагогически специалисти в специализирани издания.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ 2021 г.

Срок за внасяне на предложенията: до 08.10.2021 г., включително.

Място за внасяне на предложенията: гр. София, ул. „Антим I” № 17, етаж IV, стая № 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Приложение:

  1. Ръководство за изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2091/27.09.2021 г. на министъра на образованието и науката)