Предложения за организиране на онлайн тренинг

Изх. № РУО 1-31002/05.11.2020 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на тренинг с директори и  заместник-директори на столични училища на тема „Управление и обучение в електронна среда“, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на тренинга, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от обучението;
 • продължителност – 16 академични часа, в това число 8 часа присъствена форма в онлайн среда и 8 часа неприсъствена форма;
 • присъждане на 1 квалификационен кредит.
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждане на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на тренинга: в онлайн среда и дистанционна форма за неприсъствената част.
 • такса за обучение, която да включва материали за обучение за всеки участник и издаване на удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит;

Начин и критерии за класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията:

 • програма на семинара;
 • цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия;
 • квалификация на обучителите.

Срок за внасяне на предложенията до 20.11.2020 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД