Предложения за организиране на тренинг на тема „Работа с електронни образователни ресурси – изготвяне и прилагане в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри“

Изх. № РУО1-4750/08.02.2021 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА ТЕМА „РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ – ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ НА БУК ТРЕЙЛЪРИ И АРТ ТРЕЙЛЪРИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на обучение-тренинг с учители по чужди езици от столични училища на тема „Работа с електронни образователни ресурси – изготвяне и прилагане в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри“ очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

  • да бъде представен учебен план на тренинга, насочен към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати;
  • продължителност – 8 академични часа в онлайн среда.

По отношение на обучителите – професионален опит, свързан с целите на тренинга.

По отношение на организацията:

  • място на провеждане на тренинга: присъствено в онлайн среда;
  • такса за обучение, която да включва материали за обучение за всеки участник.

Начин и критерии за класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията:

  • програма на обучението;
  • цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия.

Срок за внасяне на предложенията до 19.02.2021 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД