Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в ХІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2020/ 2021 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 30.04.2020 г.

Приложение: Проект на заповед.