Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в VІІІ клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в VІІІ клас в училища на територията на област София-град за учебната 2021/ 2022 г. по училища и паралелки.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 24.04.2021 г.

Приложение: съгласно проекта на заповед (Приложение 1, Приложение 2).