Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 година на територията на област София-град в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail:  [email protected]  до 30.04.2020 г.

Приложение: Проект на заповед.