Проект по Програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307 „Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“

През февруари 2020 г. Регионално управление на образованието – София-град  сключи споразумение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да си сътрудничат за изпълнението на дейностите по проект от програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“, по който СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор, като:

  1. Експерти от РУО – София-град участват в обученията и част от дейностите по проекта, които ще се провеждат от организациите – партньори по проекта (Ordu Il Milli Egitim Mudurlugu – Национален инспекторат – Турция , СУ „Св. Климент Охридски“, Dublin City University, Vrije Universiteit Amsterdam, Universidade de Lisboa, Instituto Politecnico de Viseu;
  2. Експерти от РУО – София-град участват в работни срещи с международния екип на проекта за обмяна на опит и добри практики в полицентричното инспектиране.

 

Настоящият проект надгражда постигнатото в работата по проект „Полицентрично инспектиране на мрежи от училища“ / Project Polycentric inspections of networks of schools Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project Ref. number: 2014-1-UK01-KA200-001798/, където бяха създадени и апробирани полицентрични модели за училищно инспектиране и тяхното влияние с оглед на:

  • Ролята на училищната инспекция и прилаганите методи на инспектиране за методическа подкрепа и решаване на комплексни проблеми в мрежа от училища;
  • Ролята на училищната инспекция и прилаганите методи на инспектиране за представяне на добри практики и иновации в мрежа от училища;
  • Обвързване на училищната инспекция и прилаганите методи на инспектиране със структурата и контекста на образователната система, в която те функционират

За изпълнение на дейности по проекта „Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“ представители на РУО – София-град се включиха в работна среща на екипа по проекта (Амстердам 31.03. – 1.04.2022 г.) и обучителен семинар в Дъблин (04-8.04.2022 г.)

На работната среща бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта – изготвяне на доклади със сравнителен анализ на системите за инспектиране в Португалия и Турция и опита от полицентричното инспектиране в Северна Ирландия, Холандия и България. Бяха обсъдени  и въпросите за планирането и реализирането на събития, които популяризират дейностите по проекта, както и редовното актуализиране на сайта на проекта. Партньорите по проекта бяха поканени да присъстват и на публичната лекция на проф. Мелани Ерен (Melanie Ehren) от Vrije Universiteit Amsterdam по темата за Доверието и неговите измерения в образователните системи като част от ежегодните пролетните четения и връчването на награди за научни изследвания на преподаватели и докторанти от Факултета по педагогика.

Проф. Cor Van Montfort от  Vrije Universiteit Amsterdam представи резултати от изследвания, свързани с въвеждането на нови модели за инспектиране на междуинституционални мрежи в сферата на образованието и социалните дейности в Холандия (проект EISON). Партньорите от Турция споделиха за работата си по изграждането на образователна мрежа в област Орду и реализираните в мрежата дейности.

По време на обучителния семинар в Дъблин за партньорите по проекта бяха организирани поредица от презентации, срещи и посещения с цел запознаване със системите за инспектиране на училищата в Ирландия и Северна Ирландия, опит от работата на образователни мрежи, опита от полицентрично инспектиране на мрежа от училища в Северен Белфаст и посещение на училище в Дъблин, което е част от две образователни мрежи за подкрепа на деца от уязвими групи.

В периода 30 май – 3 юни 2022 г. българските партньори по проекта – Факултета по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и РУО София-град ще бъдат домакини на обучителен семинар, работни срещи и посещения, свързани със споделянето на опита от самооценяването, взаимното оценяване и полицентричното инспектиране на мрежа от училища в София и запознаване с образователната система и системата за инспектиране в България.

http://www.polycentricmodel.com/