Проект № 2014-1-UK01-KA200-001798 Polycentric inspections of networks of schools

Работна среща на директорите от проектната мрежа – презентация
Кръгла маса в СУ „Св. Климент Охридски“ – презентация
“Оценяване и инспектиране на училища  в мрежа” (ppt)
Polycentric inspections in Bulgaria
to evaluate and solve local and context-specific problems
 (ppt)