Работна среща по изпълнение на дейностите по Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. на Министерски съвет за учебната 2019/2020 г. По инициатива на РУО – София-град на 17 януари 2020 година в заседателната зала на Столичен общински съвет се проведе работна среща с представители на общинската и районните администрации за координиране на действията на заинтересованите страни за ефективното функциониране на механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2019/2020 г. Направен бе анализ на работата на екипите за обхват и факторите, влияещи върху ефективността й. Началникът на Регионално управление на образованието – София-град – д-р Ваня Кастрева, заместник-областният областния управител – г-жа Живка Първанова и заместник-кметът на Столична община – доц. д-р Тодор Чобанов, отчитайки спецификата на столичния град, поставиха акцентите за отговорностите на всеки член на екипите в изпълнение на държавната политика и грижа за децата и учениците на София.

По инициатива на РУО – София-град на 17 януари 2020 година в заседателната зала на Столичен общински съвет се проведе работна среща с представители на общинската и районните администрации за координиране на действията на заинтересованите страни за ефективното функциониране на механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2019/2020 г.

Направен бе анализ на работата на екипите за обхват и факторите, влияещи върху ефективността й. Началникът на Регионално управление на образованието – София-град – д-р Ваня Кастрева, заместник-областният областния управител – г-жа Живка Първанова и заместник-кметът на Столична община – доц. д-р Тодор Чобанов, отчитайки спецификата на столичния град, поставиха акцентите за отговорностите на всеки член на екипите в изпълнение на държавната политика и грижа за децата и учениците на София.