Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. №РУО1-8568/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика са обявени на сайта на Първа английска езикова гимназия http://fels-sofia.org/.  На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от олимпиадата.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД