Резултатите на учениците от IV до VI клас от областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1- 5137/ 25.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от IV до VI клас от областния кръг на олимпиадата по математика са обявени на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ https://smg.bg/2019-2020/2020/02/25/3269// На същия сайт е обявен график за запознаване с писмените работи на учениците от олимпиадата.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД