РУО – София-град проведе информационен семинар за използването на „Дигитална раница“ по проект „Образование за утрешния ден“

                                                                                                                                                                   

РУО – София-град проведе квалификационен семинар за използването на „Дигиталната раница“ по проект „Образование за утрешния ден“  във Велинград на 25 и 26 февруари 2023 г.

Целта ни е да надграждаме компетентностите си и да се усъвършенстваме, за да подобряваме образователния процес чрез методическа подкрепа на педагогическите специалисти, каза началникът на РУО-София-град д-р Ваня Кастрева по време на информационната среща, на която експертите от регионалното управление на столицата обсъждаха възможностите, които дигиталната платформа предоставя за създаването и използването на интерактивно учебно съдържание и взаимодействие с родителите.

С проект „Образование за утрешния ден“ се цели улесняване на цифровия преход  на образованието и образователните институции към дигиталната трансформация и внедряването на нови решения за по-добро и персонализирано обучение. Това от своя страна ще позволи да се предприемат мерки за по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, включително извън класната стая.

В „Дигиталната раница” ученици и родители могат да открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове. „Раницата“ предоставя възможности за персонализиране на уроците от учител към конкретен ученик. С това се цели да се улесни и промени подхода от заучаване на фактология към задълбочаване на усвояването и придобиване на умения.  Уроците трябва да станат по-интересни и атрактивни, като допълнително се мотивират и ученици и учители.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.  Проектът на обща стойност 103 213 202.01 лева и е с продължителността от 50 месеца. Той се изпълняват от МОН като конкретен бенефициент.