РУО – София-град проведе кръгла маса за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност и защита на интелектуалната собственост по проект „Образование за утрешния ден“

                                                                                               

РУО – София-град проведе първата от две кръгли маси в гр. София за главни учители по Дейност 7 „Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.“ по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.  На 13 февруари 2023 г. ще се проведе втората кръгла маса. Тя ще бъде насочена към заместник-директори на образователни институции.

С проект „Образование за утрешния ден“ се цели откриването на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро и персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, включително извън класната стая.

В рамките на проект “Образование за утрешния ден“ беше разработена и пусната в експлоатация единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“.

Ползите за учителите са, че получават възможността да създават и използват интерактивно образователно съдържание, което да улесни и промени начина на преподаване, ще направи уроците  по-интересни  и  атрактивни  и ще мотивира  допълнително  ученици  и  учители.

В „Дигиталната раница” учениците ще открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове. Съдържанието на „раницата“ предоставя възможност и за персонализирано дигитално съдържание, определено от учител към конкретен ученик.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси като основа за качествено образование. Основна дейност по проекта са обученията за придобиване на нови компетентности и дигитални умения.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  е на обща стойност 103 213 202.01лева и е с продължителността от 50 месеца. Проектът се изпълняват от МОН като конкретен бенефициент.