РУО – София-град проведе третата информационна среща за цифрова компетентност и употреба на „Дигитална раница“ по проект „Образование за утрешния ден“

                                                                                                                       

РУО – София-град проведе третата информационна среща за цифрова компетентност и употреба на „Дигитална раница“ по проект „Образование за утрешния ден“  в гр. София на 13 февруари 2023 г.

След като директори и главни учители участваха на първите две срещи сега на ред дойдоха и заместник-директорите. Те бяха информирани за ползите, които преподавателите получават при създаването и използването на интерактивно образователно съдържание. С това се цели да се улесни и промени начинът на преподаване, а уроците да станат по-интересни  и  атрактивни, като допълнително се мотивират и ученици и учители.

Съдържанието на „раницата“ предоставя възможност и за персонализирано дигитално съдържание, определено от учител към конкретен ученик. В „Дигиталната раница” учениците ще открият интерактивни уроци и дигитални образователни пособия, онлайн упражнения, домашни и тестове.

С проект „Образование за утрешния ден“ се цели улесняване на цифровия преход  на образованието и образователните институции към дигиталната трансформация и внедряването на нови решения за по-добро и персонализирано обучение. Това от своя страна ще позволи да се предприемат мерки за по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, включително извън класната стая.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.  Проектът на обща стойност 103 213 202.01 лева е с продължителността от 50 месеца. Той се изпълняват от МОН като конкретен бенефициент.