СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

Комисията одобри три различни варианта на тест. Всеки тест включва 25 затворени въпроса. Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,20 точки. Максималният резултат точки от теста е 5,00 точки. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста е 3,20 точки за 16 верни отговора. Буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг, със син химикал. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркиране на повече от един отговор. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос е даден грешен отговор. В случай че е маркиран повече от един отговор се счита, че на въпроса е отговорено невярно. Времето за решаване на теста е 40 минути.
Комисията прие, че интервюто е с по-голяма относителна тежест, поради което резултатите от теста ще се умножат с коефициент 4, а резултатите от интервюто ще се умножат с коефициент 5.
Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00 точки.
Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидатa от интервю на всеки член на комисията, е средноаритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5-степенна скала.
Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.
Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.