СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

Комисията одобри три различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 25 затворени въпроса с избираеми отговори, като всеки от въпросите има само един верен отговор.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия реши:

 1. Времето за решаване на теста е 40 минути.
 2. Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
 3. Максималният резултат от теста е 5,00 точки.
 4. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е 3,20 точки за 16 верни отговора.
 5. Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг. В случай че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор.
 6. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.
 7. Комисията прие, че интервюто е с по-голяма относителна тежест, поради което резултатите от теста ще се умножат с коефициент 4, а резултатите от интервюто ще се умножат с коефициент 5.

 

На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС, комисията реши:

 1. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00 точки.
 2. Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
 3. Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидати от интервю от всеки член на комисията, е средноаритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5-степенна скала.
 4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
 5. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.

 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.