Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – София-град

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на образованието – София-град (публ. 02.06.2020 г.)

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1041/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допускат до конкурс кандидата:

1. Константин Бенчев Костов

Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 11 юни 2020 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала 503 на V етаж в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, град София, ул. „Антим I” № 17. При явяването си е необходимо кандидатът да носи документ за самоличност. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за електронното управление
 • Закон за защита на личните данни
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., посл. доп. – ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г.)
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.)
 • Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.)
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на образованието – София-град

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1041/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Максим Найденов Боримечков
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС-представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността съгласно обявата за наличие на – минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или
– минимален ранг – V младши

2. Велина Георгиева Маринова-Йорданова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКПМДС-представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността съгласно обявата за наличие на – минимален професионален опит – 1 година опит в областта на анализа и обработката на информация или
– минимален ранг – V младши

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ