Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по изкуства” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД 09–1117/20.05.2020 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до участие в конкурсна процедура следните кандидати:

 

 1. Петър Хаджигеоргиев.
 2. Боянка Спасова.
 3. Ваня Блъскова.
 4. Ставри Ангелов.
 5. Атанас Атанасов.
 6. Анелия Рогозянска.
 7. Димитрина Трендафилова.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

 1. Костадин Ланджов – чл. 20, ал. 2 от НПКПДС (представените от кандидата документи не удостоверяват наличието необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността).
 2. Станислава Иванова – чл. 20, ал. 2 от НПКПДС (представените от кандидата документи не удостоверяват наличието необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността).
 3. Десислава Пенева – чл. 20, ал. 2 от НПКПДС (представените от кандидата документи не удостоверяват наличието необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността).
 4. Десислава Александрова – чл. 20, ал. 2 от НПКПДС (представените от кандидата документи не удостоверяват наличието необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността).

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 29.06.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Регионално управление на образованието – София-град, ул. „Антим І“  № 17, ет. 5. Същият ден ще бъде проведено интервюто с допуснатите кандидати.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на законови и подзаконови нормативни актове, които кандидатът трябва да познава и прилага:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието;
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план;
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка;
 • Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка;
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;

 

 

Председател на конкурсната комисия: 

                                                                       Д-р Ваня Кастрева

                                                                       Началник на РУО – София-град