СПИСЪК на допуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“, отдел „Административно-правно, финасово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – София-град

  Списък