Състезание “Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-15336/21.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и Регламента за организиране и провеждане на състезанието „Математика за всеки“ за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 14.05.2022 г. от 09.00 ч.

Училище координатор за състезанието е Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ „Паисий Хилендарски“).

Заявление за участие в състезанието се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. Заявлението може да бъде подадено по електронен път от 09.00 ч. на 26.04.2022 г до 16:59:59 часа на 09.05.2022 г. или на хартиен носител (по образец) в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. Искър“ № 61, всеки работен ден от 26.04.2022 г. до 10.05.2022 г. от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа. Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението – при подадено заявление по електронен път на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението, а при подадено заявление на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

Заявлението е публикувано на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“, секция „Новини“ – https://smg.bg/novini/ . На 13.05.2022 г. на същия сайт ще бъде публикувано и разпределението на учениците в училищата домакини.

Моля да уведомите учениците от IV клас от повереното Ви училище и родителите им за състезанието.

Приложение:

  1. Регламент на състезанието „Математика за всеки“ за учебната 2021/2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД