Указания за кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемане на ученици в V клас на места по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, от настоящата учебна година ще се извършват през електронна система. Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат учениците, които успешно са завършили начален етап на основно образование, явили са се на национално външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН олимпиада на областно ниво или състезания в областта на математиката и/или природните науки.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.

За Ваше улеснение обръщам внимание върху някои основни моменти от кампанията:

За изпитите

Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:

  • български език и литература (БЕЛ) – на 05.2024 г.;
  • математика – на 28.05.2024 г.

Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в IV клас.

За явяване на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, съдържат код за достъп и парола за сайта https://infopriem.mon.bg . Служебните бележки се получават от училището, в което се обучава ученикът.

            Резултатите от националното външно оценяване ще бъдат обявени до 07.06.2024 г.

Цялата необходима информация относно оценки, в т.ч. и от олимпиади и състезания, ще бъде отразена по служебен път в електронната система преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

За процеса на кандидатстване и класиране

Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране e от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл. и е само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден. Списъкът с определените училища-гнезда ще бъде публикуван на сайта на РУО – София-град в началото на месец юни 2024 г.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени до 27.06.2024 г., вкл. Записването е от 28.06.2024 г.  до 01.07.2024 г., вкл.

Свободните места за втори етап на класиране ще бъдат обявени до 02.07.2024 г., вкл.

Подаването на заявления за втори етап на класиране е на 03-04.07.2024 г., вкл. по описания вече за първи етап начин.

Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени до 05.07.2024 г., вкл. Записването е на 08.07.-09.07.2024 г., вкл.

Свободните места след втори етап на класиране се обявяват на 11.07.2024 г. и се попълват от директора на училището до 15.07.2024 г.

Допълнителни дати за изпити

Съгласно чл. 94а, ал. 1 и ал. 2  от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование на допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:

  1. Защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина.
  2. Поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита.

За явяване на изпит на допълнително определена дата родителите/настойниците на ученика

подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, от регионалната здравна инспекция – за наложената изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт. Заявлението се подава до седем работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит.

След определяне на допълнителна дата за съответния изпит министърът на образованието и науката със заповед определя график на дейностите по приемане на учениците.

Изпитите за националното външно оценяване на допълнително определената дата се организират и провеждат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва да присъства упълномощено от тях с пълномощно лице, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на ученика препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено.

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град пожелава на всички ученици успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД