Анкета за проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-11112/12.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА                                    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г. за проучване на индивидуалните потребности от квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Ви уведомявам, че с цел анализ на проведените обучения и планиране на регионални квалификационни форми за учебната 2021/2022 г.  са разработени анкетни формуляри (за учители, други педагогически специалисти, заместник-директори и директори), които включват следните области: образование, длъжност, месторабота, степен на удовлетвореност от участие в квалификационни форми, мотивация за участие/неучастие, условия за квалификация и заявяване на  индивидуални потребности от квалификация на педагогическите специалисти по области и теми на обучения.

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция и да ги мотивирате за попълвате на анкетните формуляри.

Очаквам попълнените анкетни карти от Вас и от всички педагогически специалисти на посочените линкове в срок до 01.06.2021 г.

За учители и други педагогически специалисти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImc0c3B13fpJ42ogvfMWUFtSdQaEgDXfZNiXbF512zPj1NQ/viewform?usp=sf_link

За директори  и заместник-директори:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkO4HRElVU8u8gPsTF5uCAdvfuALfsbIoduvvHN1kp13hyTw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД