Априлско състезание по четене с разбиране

Изх. № РУО1-9846/25.03.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ

ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9437/21.03.2024 г. Ви уведомявам, че образователната платформа Книговище кани учениците от I до VII клас да се включат в Априлското състезание по четене с разбиране.

Онлайн съревнованието на Книговище започва в 00.00 часа на 1 април 2024 г. на http://www.knigovishte.bg   и ще продължи до 30 април 2024 г.

Подробности за условията на играта са публикувани на електронната страница на Книговище: https://www.knigovishte.bg/article/ochakvayte-golyamoto-aprilsko-sastezanie-po-chetene-s-razbirane

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона за закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)