Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Изх. № РУО 1-10850/15.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-10849/15.05.2020 г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., със заповед № РД -01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД