Възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Изх. № РУО1-8696/29.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА И МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-80/27.03.2023 г. с вх. №РУО1-8384/28.03.2023 г. относно възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език на деца и ученици, търсещи или получили закрила, деца в задължителна предучилищна възраст (подготвителни групи) и ученици в задължителна училищна възраст, в това число на деца и ученици от Украйна, получили временна закрила в Р България, за първия учебен срок на учебната 2022/2023 година Ви информирам, че трябва да предоставите информацията за проведено обучение по образец, както следва:

  • Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1);
  • Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2). Моля да попълните точно таблицата (Приложение 2), като вземете предвид, че в съответните клетки е интегрирана формула, която не трябва да се изтрива.

Данните за проведеното от детските градини и училищата до края на първия учебен срок на 2022/2023 година допълнително обучение по български език като чужд следва да бъдат подадени до РУО – София-град до 04.04.2023 г.

Моля да предоставите посочените приложения, сканирани с подпис и печат, както и в електронен формат Word и Excel, като преименувате файловете, така че да включват кода по НЕИСПУО на образователната институция, както и да предоставите информация за обратна връзка на лицето, изготвило справката (име, телефон, електронен адрес) на адрес [email protected] в посочения срок.

За допълнителна информация можете да се свържете със Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РУО – София-град – тел. 0886036734.

 

Приложения:

  1. Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1)
  2. Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД