Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

Изх. № РУО1-34725/18.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-34126/14.10.2021 г., Ви уведомявам, че е разработена „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“, по която могат да кандидатстват държавните и общинските училища.

Допустими бенефициенти по програмата са общините (за общинските училища), както и държавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

По програмата е предвидено изпълнението на три модула, а към всеки модул са разработени по две дейности, както следва:

 • Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“
 • ДЕЙНОСТ I „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“;
 • ДЕЙНОСТ II „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“.
 • Модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“
 • ДЕЙНОСТ I „Цялостен ремонт на физкултурен салон“ – включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив и вътрешен ремонт (подмяна на спортна настилка, подмяна на ОВК, ВиК и/или електроинсталациите, боядисване, ремонт на съблекални и/или санитарни възли и др.);
 • ДЕЙНОСТ II „Вътрешен ремонт на физкултурен салон“ – включва подмяна на спортна настилка, подмяна на осветление и отоплителна инсталация, боядисване, ремонт на съблекални и/или санитарни възли и др.
 • Модул 3 „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“
 • ДЕЙНОСТ I „Изграждане на нова спортна площадка“;
 • ДЕЙНОСТ II „Ремонт на съществуваща спортна площадка“.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:.

 • общинските училища подават документите към първостепенния разпоредител – Столична община;
 • държавните училища, финансирани от МК и ММС, следва да подадат в МОН до 15.11.2021 г. попълнен формуляр за кандидатстване с приложени към него съпътстващи документи;
 • държавните училища, финансирани от МОН, до 09.11.2021 г., подават попълнения формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи в РУО – София-град.

 

Програмата е качена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“, раздел „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“.

За въпроси и пояснения, директорите на държавните и общинските училища може да се обръщат към членовете на екипa за управление на програмата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД