Дати за провеждане на допълнителни ДЗИ

Изх. №РУО1-31421/23.08.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-3970/22.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание през сесия август-септември на учебната 2021-2022 г.

 

Приложение: Заповед №РД09-3970/22.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед РД10-775/19.08.2022 г.

на министъра на образованието и науката)