ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО 1 – 15229/24.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО 1 – 14939/22.06.2020 г., Ви уведомявам, че от 01.07.2020 г. ще може да въвеждате  в платформата https://admin.zamaturite.bg предложения за оценители, квестори и учители консултанти за провеждане на държавни зрелостни изпити, сесия август-септември  на учебната 2019/2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД