ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1–19638/28.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1- 19575/28.07.2020 г. за  организацията на дейностите по провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 година и в съответствие с чл. 107 от Наредбата за приобщаващото образование, в срок до 30.07.2020 г. следва да предоставите актуална информация на следния е-mail: [email protected]

  1. За зрелостниците с нарушено зрение – съгласно таблица 1
  2. За зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които са заявили желание за писмен изпит с уголемен шрифт – съгласно таблица 2.  Необходимо е да се съобразите с обстоятелството, че уголеменият шрифт за тези зрелостници е различен по размери от уголемения шрифт за зрелостници с нарушено зрение.

Приложение:

  1. Таблица 1 – за зрелостниците с нарушено зрение
  2. Таблица 2 – за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД