ДТВ на директора по т. 4 буква „б“ и „в“

Изх. № РУО1-41336/21.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с финансовото приключване на 2022 година, следва не по-късно от 19.12.2022 г., тези от Вас, които отговарят на изискванията за получаване на ДТВ, да подадат своите мотивирани искания по т. 4, буква „б“ и буква „в“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2022 г., утвърдени със заповед № РД 09-3101/18.05.2022 г. на министъра на образованието и науката.

Моля за внимателно и коректно попълване на мотивираните искания-декларации по т. 4, буква „б“ и буква „в“, като използвате приложения образец, който можете да намерите и на сайта на РУО – София-град.

Приложение:

  1. Мотивирано искане-декларация на директора за ДТВ по т. 4 буква „б“ и „в“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД