Европейска седмица на програмирането

Изх. № РУО1- 28974/16.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-338/14.10.2020 г., вх. № РУО1 – 28702 /15.10.2020 г., Ви уведомявам, че в периода 10-25.10.2020 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“. Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на Европейската комисия и отправя покана към всички училища в България да регистрират на сайта  https://codeweek.eu/schools събития, които се провеждат в тяхното училище и са по някое от следните направления:

 • Основи на програмирането
 • Визуално/блоково програмиране
 • Разработване на софтуер
 • Забавни дейности по програмиране
 • Дизайн на игри
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб програмиране
 • Разширена реалност
 • Интернет на нещата
 • 3D печат
 • Повишаване на мотивацията и осведомеността
 • Други дейности свързани с дигиталната компетентност.

 

На сайта могат да се регистрират както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности. Като част от тази инициатива могат да се канят бивши ученици или родители, които да проведат беседа, демонстрация или семинар по горните теми, с цел да се засили мотивацията на учениците да изучават компютърни науки.

Приканваме всички учители, които преподават учебните предмети компютърно моделиране, информатика и информационни технологии да регистрират свое събитие на сайта или да споделят своя вдъхновяваща история в блога на адрес: http:// blog.codeweek.eu/submit.

Особено ценно би било да се представят добри практики по горните теми и от учителите, които преподават други учебни предмети, но използват по интересен начин информационни технологии.

На сайта на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ https://codeweek.eu/schools са налични ресурси и онлайн курсове за учители, като участието в някои от тях изисква регистрация и е необходимо да се преценява от училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2316/12.10.2020 г.

на началника на РУО София-град)