Заповед за изменение на Правилата за организиране и провеждане на Ученическите игри

Изх. № РУО1-10204/27.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-9594/22.03.2024 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-146/01.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта за изменение на Правилата за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г.

Приложение:

  1. Заповед №РД09-146/01.03.2024 г. на министъра на младежта и спорта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/ 15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)