Заповед на министъра на образованието и науката с Правила за определяне на работни заплати на директори

Изх. № РУ01-2504/18.01.2021г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ЦСОП, РЦПППО, ЦПЛР, ДЛЦ и НДД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам заповед № РД 09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложени Правила за определяне на работните заплати на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД