Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1-19045/23.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-200/20.05.2022 г. на МОН, вх. № РУО1-18983/20.05.2022 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със заповед РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и утвърждаване на декларации за информираност и съгласие (над 16 г., под 16 г.).

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД