Заповед № РД09-827/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-11192/13.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-119/06.04.2021 г., вх. № РУО 1-10557/07.04.2021 г., приложено Ви изпращам за сведение заповед № РД 09-827/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно промяна  при необходимост от организаторите на спортните инициативи на датите в Националния спортен календар до края на учебната 2020/2021 г.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-827/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

          

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД