Заприходяване на предоставена техника-преносими компютри по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1- 10274/ 11.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ТЕХНИКА ПО ДЕЙНОСТ 2 НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с необходимостта от заприходяване на предоставена техника-преносими компютри в изпълнение на Дейност 2 от проект на МОН № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ), Ви уведомявам, че следва да предприемете действия за заприхождаване на оборудването, като в получените от МОН писма се съдържа информация за номера на договора и единичната стойност с и без ДДС на техниката.

Потвърдително писмо, което следва да попълните и изпратите на ел. поща [email protected] в срок до 22.05.2020 г. може да намерите като приложен файл в платформата на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД